Nystas julbrev 2022


Hej Nystavän!

Hösten har gått snabbt och så här inför jul har det återigen blivit dags att summera vad som har hänt inom Nystaarbetet den senaste tiden. Och vad som är på gång framöver.

Vi har en ny regering på plats. Mycket har redan sagts om Tidöavtalet, budgeten och den politik som regeringen vill bedriva. Det finns en stor oro bland många av civilsamhällets organisationer, både för ett krympande utrymme och för finansieringen. Det är viktigare än någonsin att vi står enade i de stora, viktiga frågorna. Här ser vi att Nysta som samlande kraft fortsatt har mycket att bidra med.

Eftervalsarbetet fortsätter

Vad kommer de olika budgetposterna egentligen att innebära för civilsamhället och vad behöver göras framåt? Vilka är våra allierade och var behöver vi sätta in ytterligare påverkanskrafter? Vi har skickat brev till och begärt möten med socialminister Jakob Forssmed och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Jakob Forssmed kommer vi att träffa 14 februari, Johan Pehrson väntar vi fortfarande på svar från.


Den allmänna motionstiden är över i riksdagen och vi har noterat att det har kommit in några motioner med Nysta-anknytningar, bland annat om att avskaffa kravet om momspliktig verksamhet vid fastighetsupplåtelse, att utöka och bredda skatteavdraget för gåvor och att stärka civilsamhällets långsiktiga förutsättningar. Vi hade hoppats på ännu mer genomslag, exempelvis kring våra förslag rörande IOP. Men arbetet går vidare.


Nu är också styret klart i alla regioner och kommuner och även här finns budgetar som vi behöver sätta oss in i och personer vi behöver lära känna. Det arbetet har påbörjats och fortsätter in på det nya året. Till exempel har Stockholm stad fattat ett budgetbeslut som kommer att ha stor inverkan på idéburna aktörer, som Famna och Fremia har försökt påverka. Läs även gärna budgetkommentarer från Forum och Fremia.


Civilsamhällesarenan i Almedalen

Intresset var stort när det nya initiativet Civilsamhällesarenan lanserades under årets Almedalsvecka i Visby. Flera av seminarierna, som gästades av bland andra dåvarande civilminister Ida Karkiainen och ett flertal riksdagsledamöter, var fullsatta. Många följde även seminarierna på distans via Youtube eller engagerade sig via sociala medier. Utvärderingarna från de deltagande organisationerna var positiva – med flera bra förslag till förbättringar – och tanken är att bygga vidare på initiativet. Planeringen inför Civilsamhällesarenan under Almedalsveckan 2023 har smugit i gång och kommer att ta fart på allvar i början av året. Vi återkommer!


Politikens syn på civilsamhället

Samtliga riksdagspartier är positivt inställda till civilsamhällets organisationer och anser att den generella finansieringen behöver öka. Denna välvilliga inställning visar sammantaget att politiken ser den kraft och potential som finns i civilsamhället. Det visade en enkätundersökning som organisationerna bakom Nysta lanserade i somras. I början av hösten lanserades dessutom en genomgång av riksdagspartiernas partiprogram, motioner, budgetförslag och valmanifest. Tanken var att försöka svara på frågan: Vilken civilsamhällespolitik kan vi vänta oss efter valet? Den sammantagna bilden av våra två politikerrapporter speglar ganska väl hur det politiska läget ser ut nu för civilsamhället. Nu önskar vi givetvis att partierna gör verklighet av sin inställning att styra om mer mot generella anslag.


Idéburen välfärd, registret och lag om IOP

Det är nära nu! Från 1 januari 2023 gäller nya regler som möjliggör för kommuner och regioner att rikta upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna aktörer. Vidare införs en definition av vad en idéburen organisation är och möjligheten att lista sig i ett register som kommer att hanteras av Kammarkollegiet. Nyligen svarade flera av oss på en remiss kring registret, där vi framför allt betonade vikten av att hålla låga trösklar och avgifter för de som registrerar sig. Om registret blir för dyrt att vara en del av så kommer mindre aktörer att exkluderas. Det skulle strida mot de politiska intentionerna som bland annat är att skapa en mångfald av utförare. Vi har bett att få träffa civilminister Erik Slottner för att hitta en bättre lösning på Kammarkollegiets uppdrag så att inte registret blir ett misslyckande på grund av för höga avgifter.


Arbetet går nu vidare med att göra verkstad av de nya bestämmelserna i LOU och LOV, och att få kommuner och regioner att faktiskt använda möjligheten att reservera upphandlingar. Famna och Fremia håller med hjälp av upphandlingsexperter på att ta fram ett informationspaket som riktar sig till både idéburna aktörer och upphandlande myndigheter. Dessutom finns information på Upphandlingsmyndighetens och Kammarkollegiets webbplatser.


Flera av oss inom Nysta arbetar vidare med påverkansinsatser för att få till en lagstiftning kring IOP. Även i den frågan ska vi försöka få till en dialog med Erik Slottner.


Tillväxt och utveckling tema för konferens i Falköping

9–10 november samlade Famna och Fremia idéburna aktörer för konferens i Falköping. Temat var tillväxt och utveckling. En hel del, i både programpunkter och fikasnack, kom att handla om att idéburen sektor är starkare och kan göra mer tillsammans. På Famnas respektive Fremias webbplatser finns sammanfattningar av konferensen.


Nya tag kring demokrativillkoren

Arbetet med demokrativillkoren har pågått i många år nu. Den avgångna regeringen la fram en proposition till riksdagen för behandling och beslut under hösten. Forum, Fremia och Sveriges kristna råd arbetade tillsammans för att justera i förslaget, framför allt i fråga om företrädarskap och proportionalitet. Vi har träffat riksdagsledamöter och skrivit debattartiklar. Vår analys var att även en ny regering skulle välja att gå i mål med förslaget. Men så blev det inte. Jakob Forssmed, som varit kritisk till det liggande förslaget, valde att dra tillbaka det. Det finns möjligheter att skapa demokrativillkor som fungerar mindre skadligt än det tidigare förslaget. Men samtidigt finns det andra som vill skärpa villkoren ytterligare. I Altinget skrev vi om vikten av att Forssmed väljer att lyssna på civilsamhället. Vi har även uppmuntrat MR-institutet att aktivt följa utvecklingen.


13 december var vi 28 organisationer som träffade Forssmed för att dela perspektiv på tre områden som ministern ville diskutera; företrädarskap, proportionalitet och eventuella behov av skärpningar av delar av demokrativillkoren. Från civilsamhällets organisationer var fokus tydligt på att skapa fungerande regler som är begripliga och möjliga att förhålla sig till. Men även hela idén med demokrativillkor ifrågasattas. En rimlig skärpning av demokrativillkoren är att de även borde omfatta de politiska partierna. Dessa mottar offentliga medel och räknas till civilsamhällesorganisationer i gängse definitioner. Arbetet fortsätter under det kommande året.


Arbetet med att slopa internmomsen fortsätter

I våras var riksdagen enig om att slopa skatten på interna samarbeten inom civilsamhällets organisationer. Nu vill vi se resultat. I en debattartikel i Altinget skriver Riksidrottsförbundet, Fryshuset och Studieförbunden att det är dags att agera nu.


Under hösten har det kommit en ny dom från Kammarrätten i frågan. Medborgarskolan har hävdat att man liksom Svenska kyrkan inte ska betala internmoms. Kammarrätten höll inte med om det då Svenska kyrkan lyder under ett delvis eget regelverk. Medborgarskolan överklagar beslutet och vill driva frågan vidare till högsta förvaltningsdomstolen. Fortsatta påverkansinsatser är helt nödvändiga för att nå hela vägen fram till en avskaffad skatt på samarbete inom våra organisationer.


Samarbetet med Arbetsförmedlingen

Samarbetet mellan civilsamhället och Arbetsförmedlingen tar avstamp i den nationella överenskommelsen för att motverka långtidsarbetslösheten mellan Fremia och Arbetsförmedlingen. Under hösten har fokus legat på utrikesfödda kvinnor och det utredningsarbete som Arbetsförmedlingen gör. Förhoppningar finns om att även kunna göra mer tillsammans i ett gemensamt ESF-projekt. NOD har gjort en lägesbild om civilsamhällets syn på Arbetsförmedlingens reformering.


Nordiskt Nystande?!

Tankesmedjan Mandag Morgen i Danmark har fått finansiering av Nordiska ministerrådet för att utveckla en nordisk dialog om socialt inriktade frågor. Idén är en fortsättning på förra årets nordiska konferens i Köpenhamn där även svenska civilsamhällesorganisationer medverkade. Diskussioner förs om förutsättningar och upplägg och vi hoppas kunna återkomma med mer information på det nya året.


Nysta framåt

Nystas styrgrupp träffas fortsatt en gång i månaden. Då går vi igenom aktuella frågor, och sätter planer för hur vi ska arbeta den närmaste tiden. I planeringen framåt ligger bland annat att få till träffar med ministrar och andra ledande politiker. Till våren vill vi också dra i gång en seminarieserie, i stil med den som genomfördes under Nystas mer aktiva fas. Vi återkommer om det när planerna har konkretiserats.


Annat aktuellt inom civilsamhället

Årets initiativ kommer från Maskrosbarn och Extravuxen, grattis!

Giva Sverige har presenterat sin trendrapport för 2023 med många spännande insikter.

Volontärbyrån har släppt en Sifo om det ideella engagemanget.

Under hösten har NOD fått ny kanslichef i Anders Lindell och ny ordförande i David Samuelsson.

Vinnova gör en kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle (med referenser till Nystaarbetet). 18 januari bjuder AI Sweden in till ett inspirationswebbinarium.


För fler nyheter om Nysta och civilsamhället, prenumerera gärna även på:

Fremias intressepolitiska nyhetsbrev

Forums omvärldsbevakning

Giva Sveriges nyhetsbrev

Famnas nyhetsbrev


Nu när det närmar sig jul tycker många att det är härligt att det har blivit lite vintrigt ute. Samtidigt innebär det kalla vädret en än mer utsatt situation för många människor, både här hemma i Sverige och i exempelvis Ukraina. Julen är också en tid då utsatthet och ensamhet blir extra tydlig för många. Vi vill avsluta med att sända en tanke till alla de människor – i Sverige och på andra håll – som har det svårt nu. Och till er som jobbar för att de ska få det bättre.

God jul och gott nytt år,


Önskar styrgruppen för Nysta:

Maria Alsander, Forum                                                                 Patrik Schröder, Fremia

Charlotte Rydh, Giva Sverige                                                       Ulrika Stuart Hamilton, Famna

David Samuelsson, Civos