Civilsamhället bygger ett bättre samhälle

Ukraina, demokrati, idéburen välfärd, långtidsarbetslöshet, internmoms och ideellt engagemang. Det var några av frågorna som togs upp under ett seminarium 10 maj där många av de tongivande organisationerna inom civilsamhället medverkade.


När coronakrisen tog Sverige och världen i sitt grepp våren 2020 gick stora delar av civilsamhället samman i det som kom att kallas Nysta – Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Arbetet mynnade ut i lanseringen av Nystarapporten i juni 2021, med över 100 förslag på hur civilsamhället kan bidra till ett bättre samhälle. Den 10 maj 2022 var det dags för en uppföljning. Var står vi med förslagen från rapporten? Vad ska vi fokusera på framöver?

För ett starkare civilsamhälle


En av utgångspunkterna i Nystasamarbetet var att civilsamhället syns för lite i samhällsdebatten. Sektorn behöver bli starkare för att åstadkomma bestående förändringar i samhället. Bildandet av den gemensamma arbetsorganisationen Fremia var en viktig del i Nystas arbete.

– Civilsamhällets roll i samhället kommer inte att avta, snarare tvärtom. Men vi behöver hitta bättre sätt att samla vår styrka och en av de viktigaste lärdomarna från Nysta är att vi visade att vi kan samverka. Vissa frågor är större än vad som kan läggas på en enskild organisation. När vi gör saker tillsammans är vi bra. Att Fremia bildades och kan kliva fram och bli en samlande kraft för sektorn är bra, sa Martin Ärnlöv, generaldirektör för Röda Korset och ordförande för Nysta.

Arbetet inom Nysta var uppdelat i sex olika områden och behandlade områden som demokratiutveckling, arbetsmarknad, idéburen välfärd, forskning och innovation, digitalisering samt förutsättningsfrågor. Under seminariet 10 maj gjordes nedslag inom alla områden, med fokus där det skett en tydlig utveckling sedan rapportlanseringen.


Mot en lag om idéburen välfärd


En sådan utveckling är att vi äntligen närmar oss en lag om idéburen välfärd. Propositionen som kom i mars bearbetas just nu i finansdepartementet och riksdagen förväntas rösta om den i början av juni.

– Det här var en viktig del i förslagen från den grupp som arbetade med välfärdsfrågor inom Nysta, men arbetet för att få till en lag om idéburen välfärd började långt innan dess. Det är därför väldigt efterlängtat, även om förslaget inte innehåller allt som vi har efterfrågat. Det kommer att bli möjligt att rikta offentliga upphandlingar till idéburna aktörer, men det finns fortfarande ett del frågetecken kring lov-biten. Det blir heller ingen ramlag om IOP och en del svagare skrivningar kring statistiken. Så vi har en hel del kvar att kämpa för, sa Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna.

Nysta - för mer samverkan


Att få till bra förutsättningar för civilsamhällets organisationer att verka var en av huvuduppgifterna inom Nysta. Det handlar bland annat om att de politiska styrmedlen ska vara så bra som möjligt, och om att säkra en långsiktigt stabil finansiering för civilsamhället. En fråga som är viktig för många organisationer är den så kallade internmomsen. David Samuelsson, ordförande i Civos, var den som myntade begreppet ”internmoms”.


– Nysta är en jättebra plattform för nätverkande och för att poola intressen. När det gällde internmomsen är det framför allt Riksidrottsförbundet och Studieförbunden i samverkan som har drivit påverkansarbetet, med stöd från många andra organisationer. Vi har bidragit till innehåll i motioner, skrivit debatter och haft ett riksdagsseminarium. Till slut gjorde ett enhälligt skatteutskott ett tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska utreda frågan. Tyvärr räcker det inte så långt. Några av oss var nyligen på finansdepartementet som svarade att frågan redan är utredd och att den strider mot EU-rätten. Så vi får jobba vidare och argumentera för vår sak, och tack vare Nysta har vi fortsatt bra tryck i frågan, sa David Samuelsson.


Nod, Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället, har gjort en lägesrapport om moms- och skattefrågor inom civilsamhället. För tillfället har de ytterligare en lägesrapport på gång, där svaren ska vara inne senast 25 maj. Nod och Civos har även ett gemensamt seminarium om frågan under Civilsamhällesarenan i Almedalen.


Civilsamhället ökar närvaro i arbetsmarknadspolitiken


Även inom arbetsmarknadspolitiken har det hänt en del sedan Nystarapporten presenterades. Under hösten 2021 lanserade Fremia och Skoopi det gemensamma Civilsamhälleslyftet. Dessutom har Arbetsförmedlingen och Fremia skrivit under en överenskommelse för att motverka långtidsarbetslösheten. Målet är att stärka samverkan mellan Arbetsförmedlingen och idéburna aktörer, och på så sätt skapa förutsättningar så att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får ökade möjligheter till behovsanpassat stöd och för att kunna övergå i arbete eller studier.


– Vi var många som jobbade med de här frågorna inom Nysta, så det är jättekul att vi nu faktiskt har kommit en bit på väg. I dag på förmiddagen undertecknades en överenskommelse som känns riktigt konstruktiv. Vi har skapat ramarna för att Arbetsförmedlingen och civilsamhället ska kunna arbeta tillsammans framöver. Det kommer inte bli enkelt och det kommer att ta sin tid, men nu har vi i alla fall förutsättningarna, sa Patrik Schröder.


Flera konkreta resultat av Nysta


En annan aktuell fråga är de demokrativillkor som regeringen håller på att ta fram. Även här har organisationerna inom Nysta arbetat tätt tillsammans i påverkansarbetet, i form av remissvar och annan opinionsbildning.


Några andra saker som har hänt sedan lanseringen av förslagen inom Nysta:

  • Negin Tagavi, biträdande vd på Fryshuset, har valts in i styrelsen för den nya myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter, MR-institutet.
  • Patrik Schröder har valts in i referensgruppen till Horisont Europa, EU:s stora forsknings- och innovationsprogram.
  • Marie Cederschiöld högskola har fått examenstillstånd för en utbildning i civilsamhälleskunskap.
  • Tillsammans med MUCF, arrangerar ett antal organisationer från civilsamhället en gemensam arena i Almedalen 2022: Civilsamhällesarenan.


På bilden: Martin Ärnlöv, generaldirektör Röda Korset och ordförande för Nysta.