Nysta: Civilsamhällets svar på hur vi bygger ett bättre Sverige

Corona var gnistan. När pandemin i början av 2020 svepte in över Sverige förde den med sig många svåra utmaningar för samhället. Men pandemin kom även att synliggöra en rad brister som fanns där redan innan. Med målet att tackla dessa brister och bidra till ett nytt samhällskontrakt gick i juli 2020 fem stora paraplyorganisationer inom civilsamhället och en högskola samman och initierade Nysta - Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Dessa sex aktörer var Civos, Marie Cederschiöld högskola, Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Giva Sverige och Fremia som tillsammans representerade en mängd civilsamhällesorganisationer som verkar inom allt från avancerad sjukvård till arbete med ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden.


Nysta har tagit fram konkreta förslag för våra politiker och för civilsamhället som helhet som visar hur Sverige kan bli bättre som samhälle efter corona och hur civilsamhället kan bidra till detta vilket sammanfattdes i Nystarapporten som publicerades sommaren 2021. Arbetet inom Nysta genomfördes inom sex olika områden, med teman som i sig inte var nya eller unika men som på ett särskilt sätt aktualiserades av coronapandemin.


Dessa arbetsområden och deras ansvariga team var:

1. Arbetsmarknad, lett av Wanja Lundby-Wedin.

2. Det demokratiska utrymmet, lett av Hannah Kroksson.

3. Forskning, utveckling och innovation, lett av Magnus Karlsson.

4. Digitalisering och AI, lett av Helena Thybell.

5. Civilsamhällets övergripande förutsättningar, lett av Johan Oljeqvist.

6. Välfärd i förändring, lett av Marika Markovits.


Nysta har hela tiden sökt efter en öppen dialog och strävat efter bred förankring – men har inte väjt för rekommendationer och förslag som kan uppfattas som utmanande. I sitt urpsrungliga stadium leddes arbetet av Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv tillsammans med en styrgrupp  från de initativtagande organisationerna samt ovanstående teamledare. Efter Nystarpportens lansering har Nysta gått in i en ny fas där Marie Cederschiöld högskola har tagit ett steg tillbaka medan de fem andra organisationerna fortsätter att driva på för att rapportens policyförslag och slutsatser ska bli verklighet.


Sverige har varit och är ett föregångsland tack vare det starka civilsamhället. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan lösa de problem vi har. Nyckeln ligger i att låta alla delta i arbetet med att inte bara definiera problemen utan även utforma lösningarna. Nysta fortsätter idag som en bred, inkluderande och aktiv samarbetsform med syftet att skapa ännu mer utrymme för civilsamhället att bidra till detta.


För frågor om Nysta, konktakta gärna Patrik Schröder på Fremia via patrik.schroder@fremia.se.


Du kan även kontakta någon av de personer eller organisationer som drivit Nysta direkt. Du hittar alla kontaktuppgifter här.

Nysta-initativet lanserades på DN Debatt den 8 juli 2020 som civilsamhällets svar på de utmaningar corona-pandemin synliggjorde.

Om Nysta

Nystas parlamentariska referensgrupp

 

Nysta var måna om att involvera beslutsfattare under arbetet med att ta fram förslagen till Nystarapporten. En grupp parlamentariker bjöds därför in till att delta genom att sitta med på möten, seminarier och workshops där de tillsammans med Nystas sex team resonerade och konsulterade kring olika frågor om policy och lagstiftning.

 

Den parlamentariska referensgruppen

  • Azadeh Rojhan Gustafsson, riksdagsledamot (S)
  • Camilla Hansén, ledamot konstutionsutskottet (MP)
  • Anna Sibinska, ledamot kulturutskottet (MP)
  • Bengt Eliasson, ledamot socialförsäkringsutskottet (L)
  • Malin Danielsson, ledamot arbetsmarknadsutskottet (L)
  • Acko Ankarberg Johansson, ordförande socialutskottet (KD)
  • Ann-Britt Åsebol, ledamot kulturutskottet (M)
  • Vasiliki Tsouplaki, förste vice ordförande kulturutskottet (V)


Centerpartiet hade ingen ordinarie medlem i referensgruppen utan tog ställning till inbjudningar löpande.

Sverigedemokraterna tackade nej till att medverka i referensgruppen.

Nystarapporten


Efter ett års samarbete mellan många av civilsamhällets organisationer som involverat hundratals personer kunde Nysta  presentera Nystarapporten - Civilsamhällets svar på hur vi kan stärka samhällskontraktet, demokratin och välfärden.


Rapporten är ett resultat och en sammanställning av alla de olika Nysta-teamens arbetsområden. Den innehåller över 100 förslag till förändringar som låter det svenska civilsamhället spela en ännu större roll och bidra ännu mer, utefter alla sina många unika förmågor.


Du hittar rapporten, och Nystas huvudförslag, här.