Nysta: Civilsamhällets svar på hur vi bygger ett bättre Sverige

Corona var gnistan. När pandemin i början av året svepte in över Sverige förde den med sig många svåra utmaningar för samhället. Men pandemin kom även att synliggöra en rad brister som fanns där redan innan. Med målet att tackla dessa brister och bidra till ett nytt samhällskontrakt gick i juli 2020 fem stora paraplyorganisationer inom civilsamhället och en högskola samman och initierade Nysta; Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. De är: Civos, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Giva Sverige och Fremia. Tillsammans representerar vi en mängd civilsamhällesorganisationer som verkar inom allt från avancerad sjukvård till arbete med ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden.


Nysta ska ta fram konkreta förslag att presentera för våra politiker som visar hur Sverige genom en nystart kan bli bättre som samhälle efter corona, och hur civilsamhället kan bidra till det. Arbetet inom Nysta genomförs inom sex olika områden, med teman som i sig inte är nya eller unika men som på ett särskilt sätt aktualiserats av coronapandemin. Vi söker en öppen dialog och strävar efter bred förankring – men kommer inte att väja för rekommendationer och förslag som kan uppfattas som utmanande. Arbetet leds av Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv, och ett team med 6-8 deltagare ansvarar för varje område:

Det demokratiska utrymmet

Teamledare: Hannh Kroksson, LSU

Denna grupp arbetar med demokratiutveckling.

Den kommer att presentera förslag på hur principerna mångfald och dialog kan förstärkas och förbättras inom civilsamhällespolitiken, för att förstärka civilsamhället som en kraft för en vitalare demokrati i Sverige.

Arbetsmarknad

Teamledare :Wanja Lundby-Wedin, Svenska kyrkan

Efter coronakrisen är satsningar på folkbildning och arbetsmarknadsåtgärder än viktigare för att motverka ökad utsatthet och ojämlikhet. Civilsamhället har en nyckelroll i att rusta människor som står långt från arbetsmarknaden så att de kan få ett arbete eller sysselsättning.

Forskning, utbildning och innovation

Teamledare: Magnus Karlsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Det bedrivs redan idag omfattande forsknings- och utvecklingsarbete i relation till det civila samhället. Men samarbetet mellan civilsamhället och de svenska lärosätena behöver utvecklas.

Digitalisering och AI

Teamledare: Helena Thybell, Rädda Barnen

Digitalisering och AI är drivande i den samhällsomdaning vi står inför. Det civila samhället behövs för att värna rättigheter, utveckla etik och säkra integritet, men också för att skapa förutsättningar för att samhället fullt ut ska kunna dra nytta av digitaliseringen och på så vis bygga en bättre värld för alla. Gruppen tittar på hur samhället som helhet borde hantera möjligheterna, men framför hur det civila samhället kan bli en ledande aktör i denna omdaning

Civilsamhällets övergripande förutsättningar

Teamledare: Johan Oljeqvist, Fryshuset

Gruppen kommer att presentera de viktigaste reformerna och lagförändringarna som krävs för att stärka utvecklingen av civilsamhället.

Välfärd i förändring

Teamledare: Marika Markovits, Stockholms Stadsmission

Gruppens utgångspunkt är att en ökad andel idéburen välfärd är gynnsam för en hållbar samhällsutveckling. Teamet arbetar med förutsättningarna för en starkare och växande idéburen sektor, samt diskuterar vilken roll frivilligheten kan spela i välfärden.


Inom varje område kommer Nysta att ta fram konkreta och genomförbara förslag som kan föra Sverige mot ett nytt samhällskontrakt. Målet är att presentera dessa i samband med Järvaveckan 2021.


Sverige har varit och är ett föregångsland tack vare det starka civilsamhället. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan lösa de problem vi har och står inför. Nyckeln ligger i att låta alla delta i arbetet med att inte bara definiera problemen utan även utforma lösningarna.

Läs gärna debattartikeln i DN från den 8 juli 2020, där Nysta presenterades. (Artikeln finns även i sin helhet här på Famnas webbplats.)


För frågor om Nysta, konktakta Love Hansson på Famna:love.hansson@famna.org