Frågor och svar om Nysta

Vad är Nysta?

Nysta står för Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Det är ett initiativ som startades våren 2020 av Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Giva Sverige, tillsammans med Röda Korsets generalsekreterare, och som påbörjades när coronapandemin drog in över Sverige. Senare knöts en bredare krets av organisationer och individer till projektet. 


Med pandemin följde många svåra utmaningar för samhället, men den synliggjorde även brister som redan fanns. Organisationerna bakom Nysta såg hur Sverige i ljuset av pandemin behövde göra en nystart. Nysta vill bidra till detta genom att lägga grunden för en stärkt demokrati, ett ökat ideellt engagemang, en större idéburen sektor och en hållbar samhällsutveckling. 


Den första fasen av Nysta avslutades sommaren 2021 i och med lanseringen av Nystarapporten, vilken innehåller över 100 förslag för ett starkare Sverige och svenskt civilsamhälle. Idag fortsätter Nysta som en öppen och inkluderande samarbetsform för civilsamhället med syftet att göra de policyslutsatser och förslag som togs fram till verklighet.


Vem står bakom Nysta?

Fem paraplyorganisationer inom civilsamhället och en högskola var ursprungligen initiativtagare till Nysta: Civos, Marie Cederschiöld högskola, Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Giva Sverige och Fremia. Tillsammans representerar vi en mängd civilsamhällesorganisationer som verkar inom allt från avancerad sjukvård till arbete med ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden.


Idag fortsätter de fem paraplyorganisationerna att driva Nysta-samarbetet vidare medan Ersta Sköndal Bräcke högskola följer och deltar i arbetet som utomstående part.


Vad är civilsamhället?

”En arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen”, enligt den officiella definitionen som Sveriges riksdag antagit. Men sektorn består i praktiken av många aktörer med sina egna definitioner. Läs mer hos Fremia.


Vad vill Nysta åstadkomma?

Nysta har tagit fram över 100 konkreta förslag för våra politiker och för civilsamhället självt som visar på hur Sverige kan bli starkare som samhälle efter corona, och hur civilsamhället kan bidra till det. På så sätt vill vi bidra till att stärka det svenska samhällets sammanhållning och hållbarhet. Nysta och de bakomliggande organisationerna fortsätter att samarbeta för att realisera dessa förslag och ytterligare stärka civilsamhällets roll.


Varför ska civilsamhället göra det här?

Det finns ett tydligt samband mellan ett starkt civilsamhälle, medborgarnas tillit och ett lands ekonomiska och sociala framgångar. Demokratins grundvalar vilar på ett medborgerligt engagemang och ett självständigt och starkt civilsamhälle. I coronapandemins akuta krisfas var fokus på hur offentlig sektor skulle klara hanteringen och hur de privata företagen skulle överleva. Civilsamhällets roll var inledningsvis otydlig. Syftet med arbetet i Nysta har varit att föra en bred dialog om ett nytt samhällskontrakt. Detta kan vara en grundsten för Sveriges utveckling de kommande decennierna, där en aktiv

civilsamhällespolitik kan skapas inom nyckelområden för samhällets utveckling.


Vad menar Nysta med ett nytt samhällskontrakt?

Samhällskontraktet är en överenskommelse mellan alla oss som lever i Sverige. Det gör att vi med tillit till varandra ska kunna leva ihop och utveckla vårt land. Ett samhällskontrakt är inte ett skrivet avtal i sig, utan en gemensam uppfattning om vem som gör vad, med vilket mandat och vilka resurser. Grundstrukturen i samhällskontraktet är vårt demokratiska styrelseskick och relationen mellan stat och individ, i form av skatte- och rättssystem.


Hur går arbetet till?

Arbetet i Nysta genomfördes ursprungligen genom sex team med 6-8 deltagare i varje som fokuserade på varsitt område:
1) Det demokratiska utrymmet, lett av Hannah Kroksson.
2) Arbetsmarknad och kompetensutveckling, lett av Wanja Lundby-Wedin.
3) Forskning, utveckling och innovation, lett av Magnus Karlsson.
4) Digitalisering och AI, lett av Helena Thybell.
5) Civilsamhällets övergripande förutsättningar, lett av Johan Oljeqvist.
6) Välfärd i förändring, lett av Marika Markovits.


Arbetet inom Nysta och de sex grupperna bedrevs med stor öppenhet och Nysta välkomnade, och välkomnar fortfarande, deltagande i diskussionen från alla som vill bidra. Grupperna arrangerade bland annat publika seminarier och publicerade sina idéer löpande under året, genom debattartiklar och rapporter. De färdiga förslag till ett nytt samhällskontrakt som teamen tog fram presenterades i samband med en stor digital konferens i juni 2021.


Idag fortsätter de fem paraplyorganisationerna att arbeta med många av de viktigaste förslag och frågor som teamen tog upp. Nysta pågår idag som en aktiv samarbetsform i civilsamhället med syftet att få till politiska beslut i enlighet med de många policyförslag som skapades och för att fortsatt förstärka och stödja civilsamhällets egen utveckling.


Hur gör jag för att ta del av arbetet och/eller engagera mig?
På denna sajt kan du följa Nystas arbete. Organisationerna som står bakom Nysta kommer också löpande att informera om arbetet på sina webbplatser och i andra sociala kanaler.


För att följa Nystas arbete, anmäl dig till Fremias intressepolitiska nyhetsbrev via denna länk så håller vi dig uppdaterad.

För allmänna frågor om Nysta, kontakta Patrik Schröder:patrik.schroder@fremia.se


För att delta i den fortsatta diskussionen om hur civilsamhället kan stärkas och bidra med dina tankar, kontakta gärna Nystas styrgrupp eller teamledare. Du hittar alla kontaktuppgifter här.GDPR - Hur vi behandlar personuppgifter


Behandling av personuppgifter

Nysta behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Vi registrerar dina uppgifter om du anmäler intresset att få senaste nytt från Nysta eller att delta i våra konferenser, seminarier eller workshoppar. De personuppgifter som vi behandlar är namn, telefonnummer, e-postadress, befattning, organisation. Ansvarig för hanteringen av dessa uppgifter är värdorganisationerna, som du kan kontakta via charlotte@givasverige.se.

 

Nysta behandlar dina personuppgifter för att upprätthålla god registervård samt skicka ut nyheter, inbjudningar och annan relevant information om projektet Nysta. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till organisationer utanför Nysta-samarbetet.

 

Lagringstid

Nysta behandlar dina personuppgifter så länge du är anmäld som mottagare av vår nyhetsinformation. Du kan när som helst avsäga dig utskicken genom att kontakta patrik.schroder@fremia.se. Nysta behandlar också dina uppgifter före, under och efter våra olika arrangemang.

 

Nysta har respekt för din integritet och rätten att ha kontroll om dina personuppgifter. Alla persondata gallras regelbundet.