Nysta

Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt

Corona var gnistan. När pandemin i början av 2020 svepte in över Sverige förde den med sig många svåra utmaningar för samhället. Men pandemin kom även att synliggöra en rad brister som fanns där redan innan. Med målet att tackla dessa brister och bidra till ett nytt samhällskontrakt gick fem stora paraplyorganisationer inom civilsamhället och en högskola samman och initierade Nysta. Idag har Nysta tagit fram över 100 förslag på hur civilsamhället kan bidra till en starkare demokrati och en mer hållbar samhällsutveckling. Nysta fortsätter att vara ett brett samarbete inom civilsamhället som aktivt arbetar med att uppnå detta. Läs mer om Nysta här.


Aktuellt

Vad händer med Nysta just nu?


Efter den stora sommarkonferensen i juni 2021 och lanseringen av Nystarapporten har Nysta nu gått över i en ny fas.


De fem initativtagande paraplyorganisationerna Civos, Famna, Forum, Fremia och Giva Sverige fortsätter att samarbeta nära inom ramen för Nysta. Hur ser då detta samarbete ut idag?


- Nystaprojektet som det såg ut från pandemins början till sommaren 2021 var en unik kraftsamling av ett stort antal personer under pandemins mest intensiva fas. Nu jobbar vi vidare i lite annan form, förklarar Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna och en av de drivande personerna bakom Nysta.

- Nystarapporten är en inspirerande och omfattande genomlysning av vad som behöver utvecklas, ändras och reformeras för att civilsamhället ska spela en större roll i samhället framöver. Vi fortsätter nu på olika sätt att föra fram förslagen till beslutsfattare på alla nivåer.

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna

Nystas styrgrupp fortsätter att mötas regelbundet. De har strukturerat om rapportens förslag riktade mot beslutsfattare och anpassat dem så att de lätt ska kunna drivas inom specifika politikområden och mot berörda aktörer. De förslag som riktades inåt mot civilsamhället självt har varje organisation eget ansvar för att arbeta med.


- Vi har flera exempel på att centrala aktörer i samhället tagit Nystarapporten till sig: Politiskt sakkunniga hos ministrar refererar till den. Riksdagsledamöter har motionerat om specifika förslag ur den under allmänna motionstiden. Organisationer har låtit sig inspireras av vissa av rapportens resonemang och använt sig av formuleringar därifrån.


Styrgruppens ambition är nu att forsätta att driva rapportens förslag intensivt så att de inte faller i glömska. För att bidra till detta används den sammanställning av Nystas viktigaste förslag som togs fram, varav styrgruppsmedlemmarna arbetar aktivt med olika delar.


Har du frågor om Nysta eller vill bidra till stärkandet av civilsamhällets roll och vara med och skapa ett mer hållbart samhälle får du gärna kontakta oss. Du hittar alla kontaktuppifter här.

Det senaste om Nysta


Nysta släpper politikerundersökning 08/09/2022

I en rapport med namnet Riksdagspartiernas Politik för Civilsamhället sammanställer medlemmarna i Nysta de olika partiernas syn på civilsamhället taget från deras egna kanaler, samt hur de i praktiken röstar och vilka motioner läggs fram och hur dessa skulle påverka civilsamhället. I stort ser vi att det är mycket snack och liten verkstad, och även fast flertalet partier säger sig vilja stärka civilsamhället görs inte mycket i praktiken för att detta ska bli verklighet. Hela rapporten går att läsa här!  


Almedalen 2022 28/08/2022

Mellan den 4:e och 5:e juli 2022 tog flera av Nystas initiativtagare plats i Almedalen under upptakten till politikerveckan för att sprida kunskap och insikter om civilsamhället. Flertalet politiker var på plats och det gav insiktsfulla föreläsningar samtidigt som organisationer, beslutsfattare och civilsamhällets medborgare fick en chans att mötas och samspråka.


Sommarbrev 2022 22/06/2022

Vi skriver till dig som är intresserad av Nysta och civilsamhällets roll i samhället. Vi summerar
vårens arbete och blickar framåt mot riksdagsvalet i september och en ny mandatperiod i 

svensk politik. Läs hela sommarbrevet.


Civilsamhället bygger ett bättre samhälle 01/06/2022

Ukraina, demokrati, idéburen välfärd, långtidsarbetslöshet, internmoms och ideellt engagemang. Det var några av frågorna som togs upp under ett seminarium 10 maj där många av de tongivande organisationerna inom civilsamhället medverkade. Läs en artikel om seminariet här.

 

Marie Cederschiöld högskola får tillstånd att utfärda kandidatexamen i civilsamhällesvetenskap 04/11/2021

Ett av Nystas viktigaste förslag på området forskning och utveckling var införandet av en ny högskoleutbildning i civilsamhällesvetenskap. Nu har Ersta Sköndal Bräcke högskola fått beskedet att regeringen ger dem tillåtelse att börja utfärda en kandidatexamen i ämnet. Läs mer om den för civilsamhället glädjande nyheten här. 


Debatt: Dags att gå från snack till verkstad när det gäller idéburen välfärd 25/10/2021

Nystas styrgruppsmedlemmar David Samuelsson och Ulrika Stuart Hamilton tar spjärn i Nystas förslag om hur välfärden kan stärkas genom att civilsamhället ges chansen att ta en mycket starkare och tydligare roll där. Nu uppmanar de regeringen att ta fram en ordentlig proposition om idéburen välfärd i en debattartikel i Dagens Samhälle. Läs debattartikeln här.


2x poddar med Nysta och Kairos Future

23/06/2021

Representanter från Nysta har gästat Framtidsstudion, Kairos Futures podd om framtidens utmaningar och möjligheter. I ett avsnitt kan du lyssna till Nystas ordförande Martin Ärnlöv diskutera civilsamhället, public service och samhällskontraktet med SVT:s VD Hanna Stjärne, och i ett annat Magnus Karlsson och Cissi Billgren Askwall från Nystas Team Forskning tala om forskningen och framtiden. Du hittar poddarna här.


Nysta i debatt: Så skapar vi ett nytt samhällskontrakt 11/06/2021

Nystas Team Civilsamhälle fortsätter att ta ställning för sina förslag för förbättrade förutsättningar för civilsamhällets organisationer. I en debattartikel i Dagens Arena lyfter man fram behovet av jämlika villkor, inkludering och mångfald och konkreta lösningar på hur man uppnår detta. Läs debattartikeln här.


Poddsamtal mellan Team Civilsamhälle och Arena Opinion 10/06/2021

Vad behöver förändras i Sverige för att stärka civilsamhället, välfärden och demokratin? Den frågan har Fryshusets VD och teamledare för Team Civilsamhälle Johan Oljeqvist ställt sig det senaste året. Visionen är Sverige som världens mest jämlika land för olika människor på samma sätt som vi lyckats bli ett av världens mest jämlika länder för lika människor. Ta del av Team Civilsamhälles förslag på hur vi närmar oss detta och mer i det här poddavsnittet med Johan Oljeqvist och Silvia Kakembo, Arena Opionion.


Inför en "växeltelefon" till hela det civila samhället 10/06/2021

I en intervju med Altinget diskuterar Team Civilsamhälles teamledare Johan Oljeqvist, till vardags VD på Fryshuset, behovet av en infrastuktur och tydliga kommunikationskanaler till civilsamhällets organisationer. Syftet är att skapa mer delaktighet och förutsättningar för civilsamhällets organisationer och nätverk att få genomslag för gemensamma strukturfrågor. Du kan läsa intervjun om förslaget här.


Stärkta förutsättningar för civilsamhället - Delrapport från Team Civilsamhällets övergripande förutsättningar 10/06/2021

Team Civilsamhällets övergripande förutsättningar är nu färdiga med sin delrapport, den sista av dessa innan lanseringen av den gemensamma slutrapporten nästa vecka. Rapporten ser över de förutsättningar som civisamhällets organisationer behöver förhålla sig till och ger förslag på hur delaktighet, tillit, mångfald och social innovation kan stärkas. Du kan läsa rapporten här.


Nysta i debatt: Krävs konkreta åtgärder för att försvara demokratin 02/06/2021

Internationellt syns auktoritära tendenser i många tidigare demokratiska samhällen och många rättigheter som länge setts som självklara utmanas inifrån. För att undvika liknande skeenden i Sverige och för att hantera de ökade hat och hot många aktörer och organisationer i samhället möter idag har Team Demokrati tagit fram några skarpa förslag på hur vi skyddar vårt demokratiska utrymme. Du kan läsa deras debattinlägg här.


Vidga det demokratiska utrymmet - Delrapport från Team Det demokratiska utrymmet 02/06/2021

Team Demokrati har undersökt dagens demokratiska tillstånd och de många utmaningar och svårigheter vi möter på de områdena idag. I sin delrapport fokuserar de på hur det demokratiska utrymmet kan förnnyas och hur vi förstärker våra fri- och rättigheter. Du kan läsa deras rapport här.


Forskningsrapport framtagen i samarbete med Entreprenörskapsforum - Social innovation i civilsamhällets organisationer 31/05/2021

Genom ett samarbete mellan Nysta och Entreprenörskapsfourm har Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, tagit fram en rapport om civilsamhällets innovationskraft och hur denna kan tillvaratas på bästa sätt. Nu är rapporten publicerad och du kan läsa den här.

Styrgrupp

David Samuelsson

Ordförande Civos

Ulrika Stuart Hamilton

Generalsekreterare Famna

Maria Alsander

Kanslichef Forum

Patrik Schröder

Sakkunnig/Samordnare

Charlotte Rydh

Generalsekreterare Giva Sverige

Teamledare


Teamledarnas uppdrag för Nysta avslutades i samband med lanseringen av Nystarapporten, men du är fortfarande välkommen att kontakta dem med eventuella frågor och synpunkter.

Hannah Kroksson

Generalsekreterare LSU

Team: Det demokratiska utrymmet

Nystas team för demokratiutveckling.

Teamet har tagit fram förslag på hur principerna mångfald och dialog kan förstärkas och förbättras inom civilsamhällespolitiken, för att förstärka civilsamhället som en kraft för en vitalare demokrati i Sverige.


Här läser du teamets delrapport "Vidga det demokratiska utrymmet"

Wanja Lundby-Wedin

1:e vice ordförande Svenska kyrkan

Team: Arbetsmarknad

Teamet har undersökt hur folkbildning och arbetsmarknadsåtgärdet kan motverka ökad utsatthet och ojämlikhet. De har tagit fram förslag på hur civilsamhället kan få en nyckelroll i att rusta människor som står långt från arbetsmarknaden så att de kan nå arbete eller sysselsättning.


Här läser du teamets delrapport "Civilsamhällets bidrag till arbetsmarknad och kompetensutveckling"

Magnus Karlsson

Professor Marie Cederschiöld högskola

Team: Forskning, utveckling och innovation

Teamet har tagit sig an frågor om forsknings- och utvecklingsarbetet kopplat till civilsamhället kan förbättras  tillsammans med förslag på hur samarbetet mellan civilsamhälle och utbildning kan fördjupas ytterligare.

Helena Thybell

Generalsekreterare Rädda Barnen

Team: Digitalisering och AI

Med en intensiv digitalisering och ökat användande av AI har det funnits ett behov av att undersöka vad detta kan innebära för civilsamhället. Teamet har tagit på sig att se över utmaningar som värnandet av rättigheter, etiska överväganden och integritetsfrågor samtidigt som de även har tagit fram en manual för hur civilsamhället kan bli en ledande aktör i den pågående omdaningen.


Här läser du teamets delrapporter "Ett AI-manifest för det civila samhället?" och "Smart teknik med människan i centrum" 

Johan Oljeqvist

VD Fryshuset

Team: Civilsamhällets övergripande förutsättningar

Teamet har tagit fram en rad viktiga reformer och lagförändringar som kan stärka det svenska civilsamhället och dess utveckling.


Här läser du teamets delrapport "Stärkta förutsättningar för civilsamhället"  

Marika Markovits

Domprost Svenska kyrkan Domkyrkoförsamlingen i Stockholm

Team: Välfärd i förändring

Med en utgångspunkt i hur en ökad andel idéburen välfärd skulle vara gynnsamt för en hållbar samhällsutveckling har teamet tagit fram en stor mängd förslag på hur detta kan uppnås. De har även undersökt förutsättningarna för den idéburna sektorn och det ideella arbetet.


Här läser du teamets delrapport "Välfärd i förändring: Om ideellt arbete och idéburen välfärd"

Har du frågor om Nysta?

Kontakta Patrik Schröder på Fremia: